W nie­dzie­lę (5 grud­nia) bel­gij­ska poli­cja uży­ła arma­tek wod­nych, aby roz­pro­szyć pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­wym środ­kom zdrowotnym.

Według sza­cun­ków poli­cji, oko­ło 8000 ludzi masze­ro­wa­ło  w kie­run­ku sie­dzi­by Unii Euro­pej­skiej, skan­du­jąc „Wol­ność!”. Tłum był mniej­szy niż w zeszłym mie­sią­cu, a poli­cja była lepiej przygotowana.

Pro­te­stu­ją­cy zosta­li zablo­ko­wa­ni przed dotar­ciem do ron­da przed sie­dzi­bą UE przez bary­ka­dę z dru­tu kolczastego.

reklama

W powie­trzu krą­ży­ły dwa dro­ny i heli­kop­ter, demon­stru­ją­cy odpa­la­li vfa­jer­wer­ki i pusz­ki po piwie. Poli­cja odpo­wie­dzia­ła armat­ka­mi wod­ny­mi i gazem łzawiącym.

Gdy tłum roz­pro­szył się na mniej­sze grup­ki   doszło do kolej­nych starć. Demon­stran­ci sprze­ci­wia­ją się obo­wiąz­ko­wym środ­kom ochro­ny zdrowia.

W nie­dzie­lę trans­pa­ren­ty porów­ny­wa­ły styg­ma­ty­za­cję nie­zasz­cze­pio­nych do trak­to­wa­nia Żydów zmu­sza­nych do nosze­nia żół­tych gwiazd w nazi­stow­skich Niem­czech. „Covid = zor­ga­ni­zo­wa­ne ludo­bój­stwo” — gło­sił jeden z trans­pa­ren­tów. „Kod QR to swa­sty­ka” – dekla­ro­wał inny, odno­sząc się do unij­ne­go cer­ty­fi­ka­tu bez­pie­czeń­stwa cyfro­we­go Covid.

Rodzi­ce – z któ­rych nie­któ­rzy przy­pro­wa­dza­li na pro­test małe dzie­ci – skan­do­wa­li  , że szcze­pion­ka szko­dzi ich dzieciom.

Stra­ża­cy w mun­du­rach masze­ro­wa­li na cze­le pocho­du pro­te­stu­ją­cych doma­ga­jąc się pra­wa do odmo­wy szczepień.

W śro­dę prze­wod­ni­czą­ca Komi­sji Euro­pej­skiej Ursu­la von der Ley­en powie­dzia­ła, że ​​jej zda­niem nad­szedł czas, aby „pomy­śleć o obo­wiąz­ko­wych szcze­pie­niach” w całej Unii Europejskiej.

Tym­cza­sem w Luk­sem­bur­gu 4 grud­nia pro­te­stu­ją­cy zde­mo­lo­wa­li i usu­nę­li bary­ka­dy usta­wio­ne by ogra­ni­czyć  dostęp do bożo­na­ro­dze­nio­we­go baza­ru wyłącz­nie do osób zaszczepionych.