Dr Kie­ran Moore, głów­ny lekarz Onta­rio, zapo­wie­dział, że od godzi­ny 8 rano 4 stycz­nia wszyst­kie oso­by powy­żej 18 roku życia będą szcze­pio­ne trze­cią daw­ką pre­pa­ra­tu prze­ciw­ko COVID-19. Ape­lo­wał, by “doszcze­piać się” jak najszybciej.

Moore powie­dział też, że trwa­ją roz­mo­wy na temat moż­li­wo­ści zde­fi­nio­wa­nia na nowo poję­cia oso­by w peł­ni zaszcze­pio­nej. Cho­dzi o roz­strzy­gnię­cie, czy szcze­pie­nie dwo­ma daw­ka­mi będzie wystar­cza­ją­ce, czy jed­nak wyma­ga­ne będą trzy. Tłu­ma­czył, że trwa­ją bada­nia nad stwier­dze­niem, co sta­no­wi naj­lep­szą ochro­nę przed warian­tem omi­kron i czy trze­cia daw­ka popra­wia odporność.

Moore przy­po­mi­nał, że wariant omi­kron roz­prze­strze­nia się szyb­ko, dla­te­go przyj­mo­wa­nie trze­ciej daw­ki jest bar­dzo waż­ne. Obec­nie w 10 proc. pobie­ra­nych pró­bek wykry­wa­na jest nowa odmia­na koro­na­wi­ru­sa. W cią­gu mie­sią­ca omi­kron może stać się domi­nu­ją­cym szczepem.

Na trze­cią daw­kę będzie moż­na zapi­sać się przez inter­net lub dzwo­niąc na pro­win­cyj­ną info­li­nię. Szcze­pie­nia będą wyko­ny­wa­ne w kli­ni­kach, wybra­nych apte­kach i w gabi­ne­tach leka­rzy pierw­sze­go kon­tak­tu. Na szcze­pie­nie nale­ży się uma­wiać sześć mie­się­cy (168 dni) po dru­giej dawce.

Po 13 grud­nia licz­ba miesz­kań­ców Onta­rio kwa­li­fi­ku­ją­cych się do trze­ciej daw­ki to 5,5 milio­na osób po 50 roku życia.