Rodzi­ce uczniów uczęsz­cza­ją­cych do szkół w regio­nie Peel dowie­dzie­li się, że ich dzie­ci w wie­ku powy­żej 12 lat będą mogły brać udział w spor­to­wych roz­gryw­kach mię­dzysz­kol­nych tyl­ko pod warun­kiem, że zosta­ną zaszcze­pio­ne. Mat­ka, któ­rej dziec­ko cho­dzi do Caw­th­ra Park Secon­da­ry Scho­ol w Mis­sis­sau­dze mówi, że oba­wia się skut­ków ubocz­nych szcze­pie­nia nasto­lat­ków. Poza tym tego rodza­ju zarzą­dze­nie wpro­wa­dza segre­ga­cję uczniów. Kobie­ta zauwa­ża, że kura­to­rium pró­bu­je sto­so­wać narzę­dzie przy­mu­su, tym­cza­sem co jakiś czas czy­ta­my o zapa­le­niu mię­śnia ser­co­we­go czy osier­dzia wystę­pu­ją­cych po szcze­pie­niach zwłasz­cza u nasto­let­nich chłop­ców. Szko­ła sta­wia uczniów przed wybo­rem – upra­wiaj sport, któ­ry kochasz, ale zaszczep się eks­pe­ry­men­tal­nym pre­pa­ra­tem, któ­ry nie­sie ze sobą ryzy­ko poważ­nych dzia­łań ubocz­nych, ze śmier­cią włącz­nie. Mat­ka doda­je, że po uważ­nym prze­czy­ta­niu listu ze szko­ły stwier­dza, iż nie ma szans na jakie­kol­wiek zwol­nie­nie ze szcze­pie­nia ze wzglę­du na prze­ko­na­nia reli­gij­ne. Sta­wia to w trud­nej sytu­acji oso­by, któ­re ze wzglę­dów moral­nych nie chca się pod­da­wać tera­pii genowej.

W liście pod­pi­sa­nym przez dyrek­to­ra szko­ły Caw­th­ra Park, Tyle­ra McLe­oda, moż­na prze­czy­tać, że szcze­pie­nia są obo­wiąz­ko­we, by zmniej­szyć ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19. Peł­ne szcze­pie­nie jest wyma­ga­ne od uczniów powy­żej 12 roku życia, sędziów i wolon­ta­riu­szy, któ­rzy są zaan­ga­żo­wa­ni w upra­wia­nie spor­tów kon­tak­to­wych na świe­żym powie­trzu wg defi­ni­cji Region of Peel Secon­da­ry Scho­ol Ath­le­tic Asso­cia­tion (ROPSSAA) oraz wszel­kie­go rodza­ju spor­tu i aktyw­no­ści spor­to­wych w pomiesz­cze­niach zamknię­tych. Doty­czy to roz­gry­wek i zawo­dów międzyszkolnych.

Mene­dżer ds. komu­ni­ka­cji kura­to­rium szkół publicz­nych regio­nu Peel, Malon Edwards, potwier­dza, że podob­ne listy zosta­ły roze­sła­ne przez wszyst­kich dyrek­to­rów szkół śred­nich oraz że nowe zasa­dy są odpo­wie­dzią na reko­men­da­cje regio­nal­nej agen­cji zdro­wia publicznego.

reklama