Mija 40 lat od wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go, wyda­rze­nia, któ­re w dużej mie­rze ukształ­to­wa­ło histo­rię współ­cze­snej Polski…