Życze­nia z Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej w Mississaudze

Życze­nia świą­tecz­ne od dzie­ci z pol­skie­go cen­trum kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze, a tak­że pre­ze­sa fun­da­cji Mak­sy­mi­lia­na Kol­be będą­cej wła­ści­cie­lem Cen­trum i Kon­su­la gene­ral­ne­go RP w Toronto.