W ponie­dzia­łek 13 grud­nia w 40 rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce w Kon­su­la­cie RP odby­ła się uro­czy­stość połą­czo­na z nada­niem Krzy­ża Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści Jerze­mu Liza­ko­wi z Toron­to. Wyświe­tlo­no rów­nież film IPN na temat wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go i zapa­lo­no “świa­tło wolności”.