Północ otwarta! Reportaż z Thompson Marina nad Georgian Bay

Repor­taż z wyjaz­du na pół­noc. Jak wyglą­da­ją ubi­ka­cje, przy auto­stra­dach, co jest zamknię­te; roz­ma­wia­my z wła­ści­cie­lem “pol­skiej” przy­sta­ni Thomp­son Mari­ne nie­co na pół­noc od Poin­te-au-Baril w naj­bar­dziej uro­kli­wym zakąt­ku Geo­r­gian Bay. Czy może­my mieć nadzie­ję na lato nad wodą?