Pro­boszcz Para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze na Święta

Życze­nia od pro­bosz­cza naj­więk­szej polo­nij­nej para­fii w Kana­dzie o. Jac­ka Noso­wi­cza OMI