Po wie­lu dniach obrad ława przy­się­głych  uzna­ła Ghi­sla­ine Maxwell za win­ną pomo­cy  finan­si­ście Jef­frey­owi Epste­ino­wi w wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym nasto­let­nich dziewcząt.

Ław­ni­cy obra­do­wa­li przez pięć peł­nych dni, zanim uzna­li w śro­dę 60-let­nią Maxwell, za win­ną pię­ciu z sze­ściu zarzu­tów  w tym naj­po­waż­niej­sze­go oskar­że­nia o han­del nie­let­ni­mi w celach sek­su­al­nych, za któ­ry gro­zi kara do 40 lat więzienia.

Ghi­sla­ine Maxwell to part­ner­ka i współ­pra­cow­nicz­ka Epste­ina, cór­ka Eli­sa­beth (z domu Mey­nard), fran­cu­skiej uczo­nej, i Rober­ta Maxwel­la , uro­dzo­ne­go w Cze­cho­sło­wa­cji bry­tyj­skie­go magna­ta pra­so­we­go. Jej ojciec był żydem, a mat­ka pro­te­stant­ką.  Przez całe dzie­ciń­stwo Ghi­sla­ine miesz­ka­ła z rodzi­ną w Oks­for­dzie w Heading­ton Hill Hall , 53-poko­jo­wej rezy­den­cji, gdzie znaj­do­wa­ły się rów­nież biu­ra Per­ga­mon Press , fir­my wydaw­ni­czej pro­wa­dzo­nej przez Rober­ta Maxwel­la.   Maxwell mia­ła bli­ski zwią­zek z ojcem, któ­ry był powszech­nie uwa­ża­ny za zwią­za­ne­go z izra­el­skim wywia­dem. Po tajem­ni­czej śmier­ci na jach­cie, miał w Izra­elu pań­stwo­wy pogrzeb.

Reklama

Ghi­sla­ine Maxwell nie przy­zna­ła się do żad­ne­go ze sta­wia­nych jej zarzutów.

Wyrok zakoń­czył  pro­ces, w któ­rym zna­la­zły się wstrzą­sa­ją­ce rela­cje o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dziew­czyn w wie­ku 14 lat, opo­wie­dzia­ne przez czte­ry kobie­ty, któ­re opi­sa­ły, że były wyko­rzy­sty­wa­ne sek­su­al­nie jako nasto­lat­ki w latach 90. i na począt­ku 2000 r. w domach Epste­ina na Flo­ry­dzie, w Nowym Jor­ku i Meksyku.

Pro­ku­ra­to­rzy argu­men­to­wa­li, że Maxwell  rekru­to­wa­ła i przy­go­to­wy­wa­ła nasto­lat­ki dla Epste­ina, któ­ry popeł­nił samo­bój­stwo w nowo­jor­skim więzieniu.

Maxwell, któ­ra zosta­ła aresz­to­wa­ny w lip­cu 2020 r., pozo­sta­ła za krat­ka­mi po odmo­wie zwol­nie­nia za kau­cją, nawet po tym, jak obroń­cy zaofe­ro­wa­li 28,5 mln dola­rów i cało­do­bo­wą uzbro­jo­ną ochro­nę, aby zapew­nić, że nie ucieknie.

Przy­ja­ciół­ka Epste­ina aresz­to­wa­na za uła­twia­nie mu sek­su­al­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia nieletnich