Sza­now­ni Państwo,
Kościół Św. STANISŁAWA KOSTKI, w Toron­to jest zamknię­ty do dnia 11 stycz­nia 2022 roku.
W związ­ku z powyż­szym, zapla­no­wa­na msza za śp. Annę Alwast na 9 stycz­nia, zosta­ła prze­su­nię­ta o tydzień. Będzie ona cele­bro­wa­na 16 stycz­nia o godz. 11:00.
Obo­wią­zu­je ten sam link do pod­łą­cze­nia się do kościo­ła Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Jest to infor­ma­cja dla tych z Pań­stwa, któ­rzy nie będą mogli być obec­ni w kościele.

Ser­decz­ne pozdro­wie­nia oraz naj­lep­sze życze­nia zdro­wia, szczę­ścia, pomyśl­no­ści, pogo­dy ducha, codzien­nej rado­ści i speł­nie­nia marzeń w Nowym Roku 2022.

Z powa­ża­niem,
Iwo­na Ewa Kirejczyk

Reklama