Wie­le tele­fo­nów Black­Ber­ry prze­sta­ło dzia­łać we wto­rek, ponie­waż fir­ma wyłą­czy­ła obsłu­gę swo­je­go sys­te­mu operacyjnego.

Trud­no uwie­rzyć, że pod koniec 2000 roku i do począt­ku 2010 roku Black­Ber­ry były wszech­obec­nym wido­kiem w pod­miej­skich pocią­gach, tram­wa­jach i samo­lo­tach w całej Wiel­kiej Bry­ta­nii – kie­dy pro­fe­sjo­na­li­ści prze­glą­da­li swo­je e‑maile i stu­ka­li  odpowiedzi.

4 stycz­nia kana­dyj­ska fir­ma, któ­ra jest teraz spe­cja­li­stą w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia cyber­bez­pie­czeń­stwa, wyłą­czy­ła wspar­cie dla Black­Ber­ry OS.

Ozna­cza to, że pozo­sta­li zago­rza­li posia­da­cze tych urzą­dzeń nie będą mogli wyko­ny­wać ani odbie­rać połą­czeń, wysy­łać SMS-ów, korzy­stać z wi-fi ani uzy­ski­wać dostę­pu do danych mobilnych.

Doty­czy to wszyst­kich smart­fo­nów z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Black­Ber­ry 7.1 i star­szym, sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Black­Ber­ry 10 oraz opar­tym na table­cie sys­te­mem Black­Ber­ry Play­Bo­ok OS.

Tele­fo­ny takie jak  antycz­ny Q10 cał­ko­wi­cie prze­sta­ną dzia­łać, choć mogą być przy­dat­ne jako kopia zapa­so­wa nume­rów kontaktowych.

Jedy­nym prze­bły­skiem trwa­łe­go życia jest to, że tele­fo­ny mar­ki Black­ber­ry po 2016 roku, któ­re zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne na licen­cji chiń­skiej fir­my TCL, będą nadal dzia­łać, ponie­waż korzy­sta­ją z sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Android.

 

Wspar­cie dla wie­lu apli­ka­cji, w tym What­sApp, zosta­ło wyco­fa­ne z urzą­dzeń Black­Ber­ry OS, a nie­daw­no prze­stał dzia­łać tak­że YouTube.

Minę­ły pra­wie dokład­nie 23 lata, odkąd Black­Ber­ry wypu­ścił swój tele­fon 850, a fir­ma wkrót­ce sta­ła się lide­rem w dostar­cza­niu e‑maili poza

Atrak­cją był tak­że BBM – usłu­ga Black­Ber­ry Instant Mes­sen­ger  ale towa­rzy­szy­ły temu gło­sy obu­rze­nia że poli­cja nie może moni­to­ro­wać zaszy­fro­wa­ne­go cha­rak­te­ru wia­do­mo­ści BBM.