„A nie­chaj naro­do­wie wżdy postron­ni zna­ją, iż Pola­cy nie gęsi, iż swój język mają.”

Od tego, czy wła­dze Mini­ster­stwa Edu­ka­cji zmie­nia zda­nie odno­śnie Dzien­nej Pol­skiej Szko­ły w Mis­sis­sau­ga zale­ży, czy przy­szłe poko­le­nia popro­szą nas w języ­ku pol­skim: ”Mamo,Tato, Bab­ciu, Dziad­ku, Prababciu,Pradziadku-ulepimy balwana”

Tak nie­daw­no wal­czy­li­śmy o to dla naszych Dzie­ci. Nie uda­ło się. Teraz rodzą się Wnu­ki i też odmo­wa. Inter­we­nio­wał Pol­ski Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go, Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej, Posło­wie, Orga­ni­za­cje Polo­nij­ne, Kon­su­lat Polski.

I nic.

Reklama

Teraz czas na nas. Rodzi­ców, Dziad­ków, Pra­dziad­ków. I na naszych Milu­siń­skich. Pisz­my do władz o ponow­ne roz­pa­trze­nie, nie daj­my się ode­słać z kwit­kiem. Dro­dzy posło­wie, szcze­gól­nie Ci pol­skie­go pocho­dze­nia — pomóż­cie. Inne naro­do­wo­ści od lat mają ten przy­wi­lej finan­so­wa­ny z naszych podatków.

Naj­bar­dziej przy­kre jest to, że Bur­mistrz Mis­sis­sau­ga, Pani Bon­nie Crom­bie nas nie popar­ła. A jesz­cze tak nie­daw­no, przed wybo­ra­mi na swą cie­płą posad­kę, zapew­nia­ła nas o swo­im pol­skim pocho­dze­niu, gdy potrze­bo­wa­ła naszych gło­sów. Jak to się szyb­ko zapomina.

Życzę wszyst­kim, aby­śmy w Nowym 2022 roku wygra­li z pan­de­mią, byli zdro­wi i nie zatra­ci­li ducha, potra­fi­li dbać o swe inte­re­sy. Tyl­ko chwi­la nie­uwa­gi i nasze pol­skie kolę­dy pój­dą w nie­pa­mięć. Niech Dzie­cię Jezus nam bło­go­sła­wi, a Mat­ka Boska ma w swej opiece.

Wszyst­kim Posłom, Posłan­ką, Orga­ni­za­cjom i Dzia­ła­czom Polo­nij­nym życzę odwa­gi i siły w wal­ce o inte­re­sy naszych Dzie­ci, Wnu­ków i Pra­wnu­ków. Nie cho­waj­cie gło­wy w pia­sek po wybo­rach, ale god­nie nas reprezentuje.

Szcze­gól­ne życze­nia skła­da Naj­star­sza i Naj­młod­sza. Pra­bab­cia, któ­ra prze­ży­ła cięż­ki COVID-19 i Pra­wnucz­ka, któ­ra uro­dzi­ła się w trud­nym cza­sie pan­de­mii i cho­ro­bie Pra­bab­ci. Poko­le­nie zato­czy­ło krąg. War­to jest dmu­chać w Ogni­sko Domo­we, mimo tym­cza­so­wych sil­nych wia­trów i prze­ka­zy­wać ten ogień następ­nym pokoleniom.
Bądź­my jego Straż­ni­ka­mi. Siła w Rodzinie.

Z nowo­rocz­ny­mi życzeniami, 
Ane­ta Rucińska-Woznowski