Nakaz zama­sko­wa­nia przedszkolaków?

Rada Szkol­na Okrę­gu Dur­ham (DDSB) w Onta­rio chce, aby dzie­ci w wie­ku od czte­rech do pię­ciu lat nosi­ły maski po powro­cie do szko­ły na naukę.

Według Dur­ham Radio News, powier­ni­cy gło­so­wa­li za wpro­wa­dze­niem obo­wiąz­ku nosze­nia masek dla przed­szko­la­ków, mimo że pro­win­cyj­ne wytycz­ne nie wyma­ga­ją masek dla tej gru­py wiekowej.

W obec­nej sytu­acji przed­szko­la­ki są obec­nie bar­dzo zachę­ca­ne do zakła­da­nia masek. Według dyrek­to­ra ds. edu­ka­cji Tra­cy Barill w Dur­ham Catho­lic District Scho­ol Board, nastą­pił „wyso­ki sto­pień” prze­strze­ga­nia tego zalecenia.

Wnio­sek z 3 stycz­nia 2022 r. o zmu­sze­nie przed­szko­la­ków do nosze­nia masek został zło­żo­ny przez powier­ni­ka Niki Lun­dqu­ist i przy­ję­ty przez Sta­ły Komi­tet DDSB.

We wnio­sku czy­ta­my, że „masko­wa­nie dla wszyst­kich uczniów, w tym w przed­szko­lu i młod­szym przed­szko­lu, powin­no być obo­wiąz­ko­we pod­czas ucze­nia się oso­bi­ście (z zastrze­że­niem tyl­ko wia­ry­god­nych wyjąt­ków w zakre­sie praw człowieka).”

Kura­to­rium Peter­bo­ro­ugh Vic­to­ria Nor­thum­ber­land District rów­nież wpro­wa­dzi­ło obo­wiąz­ko­we masko­wa­nie dla przedszkolaków.

W obec­nej for­mie poli­ty­ka rzą­du Onta­rio pole­ga na „zachę­ca­niu uczniów w przed­szko­lu do nosze­nia nie­me­dycz­nych lub mate­ria­ło­wych masek w pomiesz­cze­niach szkol­nych, a tak­że w pojaz­dach szkolnych”.

Maski są już obo­wiąz­ko­we dla nauczy­cie­li, per­so­ne­lu i uczniów klas od 1 do 12.