Świa­to­wej sła­wy teni­si­sta Novak Djo­ko­vic został w ponie­dzia­łek zwol­nio­ny z austra­lij­skie­go aresz­tu imi­gra­cyj­ne­go  po wygra­niu spra­wy sądo­wej, ale wła­dze zapo­wia­da­ją kolej­ne kro­ki w celu jego deportacji.

Novak Djo­ko­vić nie miał zbyt dłu­gie­go cza­su na świę­to­wa­nie zwy­cię­stwa nad austra­lij­ski­mi wła­dza­mi ws. jego wystę­pu na Austra­lian Open. Jak dono­si dzien­ni­kar­ka zaprzy­jaź­nio­na z rodzi­ną teni­si­sty, Serb miał ponow­nie zostać aresztowany.

Sędzia Antho­ny Kel­ly uznał decy­zję rzą­du fede­ral­ne­go cof­nię­cia wizy serb­skie­mu teni­si­ście w związ­ku z nie­uzna­niem jego zwol­nie­nia medycz­ne­go od szcze­pień  na COVID-19 za  „nie­uza­sad­nio­ną” i naka­zał zwolnienie.

„Novak jest wol­ny i przed chwi­lą poszedł na kort teni­so­wy, żeby poćwi­czyć” – powie­dział brat Djo­ko­vi­ca, Djor­dje, na rodzin­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Belgradzie.

Sam Djo­ko­vic,  nie poja­wił się  publicz­nie ani nie wygło­sił żad­nych oświad­czeń po ogło­sze­niu wyroku.

Rzecz­nik mini­stra ds. imi­gra­cji Alex Haw­ke powie­dział, że roz­wa­ża się wyko­rzy­sta­nie sze­ro­kich upraw­nień, któ­re daje mini­stro­wi austra­lij­ska usta­wa migra­cyj­na, aby ponow­nie cof­nąć wizę Djokovicowi.

„Mini­ster obec­nie roz­wa­ża tę spra­wę i pro­ces nadal trwa” – powie­dział rzecznik.

Spra­wa wywo­ła­ła  napię­cia dyplo­ma­tycz­ne mię­dzy Bel­gra­dem a Canberrą.

Prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Ser­bii, Ivi­ca Dacic, powie­dział, że oba­wia się,iż Haw­ke może nadal depor­to­wać Djo­ko­vi­ca, co unie­moż­li­wi 34-lat­ko­wi wyjazd z kra­ju na trzy lata.

Sędzia Kel­ly powie­dział, że uchy­lił decy­zję o zablo­ko­wa­niu wjaz­du Djo­ko­vi­ca do Austra­lii, ponie­waż gracz nie miał wystar­cza­ją­co dużo cza­su, aby poroz­ma­wiać z orga­ni­za­to­ra­mi zawo­dów i praw­ni­ka­mi, aby w peł­ni usto­sun­ko­wać się po tym, jak został powia­do­mio­ny o zamia­rze anu­lo­wa­nia wizy.

Kel­ly wcze­śniej powie­dział, że wyda­je się, iż Djo­ko­vic sta­rał się i otrzy­mał wyma­ga­ne zwol­nie­nie lekar­skie ze szcze­pie­nia COVID-19 na pod­sta­wie tego, iż zara­ził się wiru­sem w zeszłym mie­sią­cu. Przed­sta­wił te dowo­dy przed podró­żą do Melbourne

 

Triumf serb­skie­go teni­si­sty nad austra­lij­ski­mi wła­dza­mi nie trwał jed­nak zbyt dłu­go. Męż­czy­zna zale­d­wie kil­ka godzin po wypusz­cze­niu został ponow­nie aresz­to­wa­ny przez poli­cję fede­ral­ną, kie­dy prze­by­wał w sie­dzi­bie swo­ich praw­ni­ków w Mel­bo­ur­ne. Infor­ma­cję w tym zakre­sie jako pierw­sza poda­ła Kse­ni­ja Pavlo­vic McA­te­er, dzien­ni­kar­ka zaprzy­jaź­nio­na z rodzi­ną Djo­ko­vi­ciów. Według kobie­ty lokal­ne wła­dze będą dąży­ły do depor­ta­cji Ser­ba z kraju.

-Mini­ster do spraw imi­gra­cji w Austra­lii ma czte­ry godzi­ny, by ponow­nie anu­lo­wać jego wizę. Jeśli tak się nie sta­nie, Djo­ko­vić powi­nien zostać wypusz­czo­ny. Powi­nien – bo coś nam mówi, że to nie koniec tej telenoweli.

A oto jak do tego pod­cho­dzi ojciec tenisisty:

“Mój syn jest dziś zakład­ni­kiem w Austra­lii, ale nigdy nie był bar­dziej wolny”.
💫
Od tej pory Novak stał się sym­bo­lem i przy­wód­cą wol­ne­go świa­ta, świa­ta kra­jów oraz bied­nych i uci­ska­nych ludzi.
💫
Mój syn Novak Djo­ko­vic poka­zał, że nawet tak mały boha­ter­ski kraj jak Ser­bia może mieć naj­więk­sze­go spor­tow­ca i teni­si­stę wszech cza­sów i że praw­dy nie moż­na już dłu­żej ukrywać.
💫
Dziś możesz zamknąć, jutro możesz zakuć w łań­cu­chy, ale praw­da jest jak woda i zawsze znaj­dzie drogę.
💫
Novak jest Spar­ta­ku­sem nowe­go świa­ta, któ­ry nie tole­ru­je nie­spra­wie­dli­wo­ści, kolo­nia­li­zmu i hipo­kry­zji, ale wal­czy o rów­ność wszyst­kich na tej pla­ne­cie, bez wzglę­du na kolor skó­ry, wyzna­nie reli­gij­ne i posia­da­ne pieniądze.
💫
Novak udo­wod­nił, że moż­na osią­gnąć każ­dy cel, jeśli ma się marze­nia, a jego marze­nie podzie­la­ją miliar­dy ludzi, w tym dzie­ci, któ­re patrzą na nie­go jak na przykład.
💫
Być może boga­ty świat nie pozwo­li mu kon­ty­nu­ować gry w teni­sa, ale w ten spo­sób ujaw­ni swo­je praw­dzi­we obli­cze i roz­pocz­nie znacz­nie poważ­niej­szy mecz.
💫
Z jed­nej stro­ny będą chci­wi i aro­ganc­cy człon­ko­wie glo­bal­nej oli­gar­chii, a z dru­giej dum­ny i wol­ny świat, któ­ry zawsze wie­rzy w spra­wie­dli­wość, praw­dę, fair play i marze­nia swo­ich dzieci. ”
— Srdjan Djokovic