Mini­ster w rzą­dzie Mani­to­by zyskał mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos po twe­ecie, w któ­rym umie­ścił zdję­cie żony odgar­nia­ją­cej śnieg w eks­tre­mal­nie niskich tem­pe­ra­tu­rach po 12-godzin­nej noc­nej zmia­nie w szpitalu

Jon Rey­es, mini­ster roz­wo­ju gospo­dar­cze­go i pra­cy, zamie­ścił zdję­cie, zro­bio­ne z wnę­trza swo­je­go domu, z pod­pi­sem: „Nawet po 12-godzin­nej noc­nej zmia­nie w szpi­ta­lu, moja żona wciąż ma ener­gię, by odśnie­żyć podjazd. ”

– Niech Bóg bło­go­sła­wi ją i wszyst­kich naszych pra­cow­ni­ków pierw­szej linii. Czas zro­bić jej śniadanie.

Odkąd twe­et został opu­bli­ko­wa­ny w sobo­tę, Rey­es zysku­je popu­lar­ność na Twit­te­rze, a tysią­ce retwe­eto­wa­ło infor­ma­cję potę­pia­jąc mini­stra za brak wrażliwości.