W Onta­rio potwier­dzo­no w ponie­dzia­łek trzy nowe przy­pad­ki koro­na­wi­ru­sa. Łącz­nie w pro­win­cji zara­żo­nych jest 18 osób. Nowe przy­pad­ki to oso­by, któ­re podró­żo­wa­ły do Ira­nu lub Egip­tu. Wszy­scy prze­by­wa­ją w izo­la­cji domo­wej. Wszy­scy miesz­ka­ją na tere­nie GTA.

Dr David Wil­liams, głów­ny urzęd­nik ds. zdro­wia publicz­ne­go w Onta­rio, powie­dział, że póki co nie wyglą­da na to, by wirus roz­prze­strze­niał się lokalnie.

W Kana­dzie potwier­dzo­no 27 przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa. Poza Onta­rio osiem stwier­dzo­no w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, a jeden w Quebecu.