Kana­dyj­skie puł­ki bez patrona

Trzy kana­dyj­skie puł­ki pozo­sta­ły bez patro­na po tym, jak w czwar­tek kró­lo­wa pozba­wi­ła księ­cia Andrze­ja wszyst­kich  tytu­łów woj­sko­wych i kró­lew­skich patronatów .

Ksią­żę Yor­ku był hono­ro­wym dowód­cą trzech kana­dyj­skich puł­ków: Kró­lew­skich Fizy­lie­rów Wyżyn­nych Kana­dy,  Fizy­lie­rów Księż­nicz­ki Luizy i Kró­lew­skich Straż­ni­ków Yorku.

Ride­au Hall i rzecz­nik Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych potwier­dzi­li, że tytu­ły te zosta­ły sce­do­wa­ne przez księ­cia, dru­gie­go naj­star­sze­go syna królowej.

reklama

Posu­nię­cie to nastą­pi­ło po śro­do­wej odmo­wie sędzie­go okrę­go­we­go USA na odda­le­nie powódz­twa cywil­ne­go prze­ciw­ko księ­ciu Andrew przez Vir­gi­nię Giuf­fre, któ­ra pozwa­ła go w sierp­niu, mówiąc, że zosta­ła zmu­szo­na do kon­tak­tów sek­su­al­nych z nim, gdy mia­ła 17 lat w 2001 roku przez nie­ży­ją­ce­go już prze­stęp­cę sek­su­al­ne­go Jef­freya Epste­ina i jego dłu­go­let­nią towa­rzysz­kę, Ghi­sla­ine Maxwell.

Eks­per­ci twier­dzą, że wyrok ska­zu­ją­cy Ghi­sla­ine Maxwell źle wró­ży spra­wie cywil­nej księ­cia Andrzeja

Pry­wat­ne orga­ni­za­cje w Kana­dzie — w tym Lake­field Col­le­ge Scho­ol, Roy­al Vic­to­ria Yacht Club, Maple Bay Yacht Club i Sick­Kids Foun­da­tion — któ­re kie­dyś zabie­ga­ły o patro­nat księ­cia, zerwa­ły z nim wię­zi w 2019 r., kie­dy zre­zy­gno­wał ze wszyst­kich obo­wiąz­ków publicz­nych w obli­czu skan­da­lu zwią­za­ne­go z wyko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym nieletnich.