Quebec: Do Cost­co i Wal­mar­tu tyl­ko z pasz­por­tem szczepionkowym

Quebec znie­sie w ponie­dzia­łek godzi­nę poli­cyj­ną ale roz­sze­rzy wymóg pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych na sklepy.
Pre­mier Quebe­cu Fra­nço­is Legault uznał, że licz­ba dzien­nych przy­pad­ków COVID-19 osią­gnę­ła szczyt, co pozwo­li­ło mu na znie­sie­nie godzi­ny poli­cyj­nej, któ­rą nało­żył, aby chro­nić szpi­ta­le przed rekor­do­wym wzro­stem licz­by infekcji.

31 grud­nia Legault wpro­wa­dził godzi­nę poli­cyj­ną od 22 do 5 rano — aby w syl­we­stro­wą noc zaka­zać ludziom prze­by­wa­nia na uli­cach. Wcze­śniej w 2021 roku nało­żył godzi­nę poli­cyj­ną na pra­wie pięć mie­się­cy, mię­dzy stycz­niem a majem. Quebec jest jedy­ną pro­win­cją, któ­ra zaka­zu­je swo­im oby­wa­te­lom opusz­cza­nia domów w nocy.

„Dzi­siaj widzi­my, że wzrost licz­by przy­pad­ków i hospi­ta­li­za­cji zwal­nia, więc usu­nę­li­śmy nie­któ­re środ­ki”. powie­dział Legault. Ale dodał też nowe, skie­ro­wa­ne głów­nie prze­ciw­ko nie­szcze­pio­nym, któ­rym Legault gro­zi też karą finansową.

reklama

Od 24 stycz­nia miesz­kań­cy Quebe­cu będą musie­li oka­zać dowód szcze­pie­nia, aby wejść do skle­pów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych o powierzch­ni 1500 metrów kwa­dra­to­wych lub wię­cej, innych niż apte­ki lub skle­py spo­żyw­cze. W zeszłym tygo­dniu Legault ogło­sił, że pasz­port szcze­pion­ko­wy od 18 stycz­nia. będzie miał zasto­so­wa­nie rów­nież do skle­pów z mari­hu­aną i alkoholem

Mini­ster zdro­wia Chri­stian Dubé powie­dział, że zasa­da będzie opar­ta ści­śle na wiel­ko­ści powierzch­ni sprzedawcy.

„Tak więc naj­lep­szym przy­kła­dem jest to, że Cost­co będzie musia­ło pro­sić o pasz­port szcze­pion­ko­wy; Wal­mart będzie musiał wyma­gać pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go” – powie­dział Dubé.

 

———