Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że obo­wią­zek szcze­pie­nia dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek wjeż­dża­ją­cych do Kana­dy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych wej­dzie w życie w tę sobo­tę zgod­nie z pla­nem, pomi­mo wcze­śniej­sze­go oświad­cze­nia Kana­dyj­skiej Agen­cji Służb Gra­nicz­nych, któ­ra stwier­dzi­ła, że kana­dyj­scy kie­row­cy cię­ża­ró­wek będą zwolnieni.

W czwart­ko­wym komu­ni­ka­cie mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los wraz z mini­strem trans­por­tu i bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go powie­dział, że oświad­cze­nie CBSA ze śro­do­we­go wie­czo­ru zosta­ło „uczy­nio­ne przez pomył­kę” a kana­dyj­scy kie­row­cy cię­ża­ró­wek muszą zostać zaszcze­pie­ni, jeśli chcą unik­nąć kwarantanny.

Przed­sta­wi­cie­le rzą­du nie poda­li żad­ne­go wyja­śnie­nia błęd­nych infor­ma­cji prze­sła­nych do mediów  20 godzin wcześniej.

reklama

Aż 26 000 ze 160 000 kie­row­ców, któ­rzy regu­lar­nie odby­wa­ją podró­że za gra­ni­cę,  zosta­nie pozba­wio­nych moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia zawo­du co spo­wo­du­je kolej­ne wąskie gar­dło i poten­cjal­ne pod­wyż­ki cen  towa­rów, od żyw­no­ści po czę­ści samo­cho­do­we i urzą­dze­nia medycz­ne, ostrze­ga Cana­dian Truc­king Allian­ce i Ame­ry­kań­skie Sto­wa­rzy­sze­nia Transportowe.

Fede­ral­ni kon­ser­wa­ty­ści, a tak­że gru­py han­dlo­we repre­zen­tu­ją­ce fir­my naf­to­we, pro­duk­cyj­ne i eks­por­to­we wezwa­li Otta­wę w tym tygo­dniu do odro­cze­nia zbli­ża­ją­ce­go się ter­mi­nu, któ­ry ogło­szo­no 19 listopada.

„Dzi­siej­sze odwró­ce­nie sytu­acji przez rząd Tru­de­au pogor­szy tyl­ko kosz­ty utrzy­ma­nia Kana­dy w kry­zy­sie, pod­no­sząc ceny pod­sta­wo­wych arty­ku­łów, takich jak arty­ku­ły spo­żyw­cze”, powie­dzia­ła kon­ser­wa­tyw­na kry­tyk trans­por­tu Melis­sa Lant­sman w oświadczeniu.

Każ­de­go dnia przez gra­ni­cę z USA prze­jeż­dża oko­ło 30 000 cię­ża­ró­wek, prze­wo­żą­cych ładun­ki o war­to­ści pra­wie 850 milio­nów dolarów.

Team­sters Cana­da, któ­ra repre­zen­tu­je 15 000 kie­row­ców cię­ża­ró­wek w Kana­dzie, twier­dzi, że z powo­du złych warun­ków pra­cy w łań­cu­chu logi­stycz­nym bra­ku­je już dzie­sią­tek tysię­cy kierowców

Kana­dyj­scy truc­ke­rzy, któ­rzy są nie­zasz­cze­pie­ni lub zaszcze­pie­ni czę­ścio­wo, będą musie­li przejść 14-dnio­wą kwarantannę.