Glenn Young­kin, pierw­szy Repu­bli­ka­nin, któ­ry wygrał stan Wir­gi­nia od 2009 roku, 15 stycz­nia został zaprzy­się­żo­ny jako 74. guber­na­tor stanu .

W cią­gu kil­ku godzin od inau­gu­ra­cji pod­pi­sał 11 dyrek­tyw wyko­naw­czych, w tym znie­sie­nie naka­zu masko­wa­nia uczniów w szko­łach w Wir­gi­nii i „zakoń­cze­nie wpro­wa­dza­ją­cych podzia­ły kon­cep­cji, w tym kry­tycz­nej teo­rii rasy, w edu­ka­cji publicznej ”.

Reklama

Pod­pi­sał rów­nież dyrek­ty­wę wyko­naw­czą zno­szą­cą nakaz szcze­pień dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków państwowych.

55-let­ni były dyrek­tor w swo­im prze­mó­wie­niu inau­gu­ra­cyj­nym w Rich­mond pod­kre­ślił  głę­bo­ki  i trwa­ły sza­cu­nek  dla wol­no­ści jed­nost­ki”. Young­kin obie­cał wzmoc­nić i odno­wić „ducha Wir­gi­nii” zwią­za­ne­go z histo­rią sta­nu jako ojczy­zny ame­ry­kań­skiej demo­kra­cji. Przy­pi­sy­wał Wir­gi­nii ducha wytrwa­ło­ści, twar­do­ści i odporności.

 

Według nie­go miesz­kań­cy  otrzy­ma­ją „naj­więk­szy rabat podat­ko­wy w histo­rii Wir­gi­nii”. Ponad­to obie­cał „w peł­ni finan­so­wać” i „przy­wró­cić sza­cu­nek” dla orga­nów ścigania.

za Epoch Times