Rod Phil­lips, mini­ster ds. opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej Onta­rio, repre­zen­tu­ją­cy okręg Ajax, ogło­sił, że w lutym poda się do dymi­sji. Oświad­czył rów­nież, że w czerw­cu nie będzie ubie­gał się o reelek­cję. Powie­dział, że zawsze uwa­żał służ­bę publicz­ną za przy­wi­lej. Przy­po­mniał, że jego życie zawo­do­we było zwią­za­ne z sek­to­rem pry­wat­nym i teraz zamie­rza wró­cić do biznesu.

Phil­lips został wybra­ny w 2018 roku. Naj­pierw spra­wo­wał funk­cję mini­stra śro­do­wi­ska i par­ków, a w kolej­nym roku został prze­nie­sio­ny na sta­no­wi­sko mini­stra finan­sów. Przed lock­dow­nem ogło­szo­nym 26 grud­nia 2020 roku pole­ciał na egzo­tycz­ne waka­cje na St. Barts. 31 grud­nia 2020 zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska. Po pół roku, przy oka­zji rosza­dy gabi­ne­to­wej, powró­cił jako mini­ster ds. opie­ki długoterminowej.

Pre­mier Doug Ford ogło­sił, że obo­wiąz­ki Phil­lip­sa przej­mie Paul Calan­dra, któ­ry jest lide­rem rzą­du w par­la­men­cie i mini­strem ds. legi­sla­cyj­nych. Ford pod­kre­ślił, że Calan­dra czyn­nie uczest­ni­czył w nie­daw­nym pro­ce­sie uchwa­la­nia usta­wy Fixing Long-Term Care Act i rząd darzy go zaufaniem.

Reklama

Kil­ka dni wcze­śniej były mini­ster śro­do­wi­ska Jeff Yurek i posłan­ka Scar­bo­ro­ugh Cen­tre Chri­sti­na Mitas ogło­si­li, że rów­nież nie będą star­to­wać w naj­bliż­szych wyborach.