Metro­linx zamie­rza ogra­ni­czyć licz­bę połą­czeń kole­jo­wych i auto­bu­so­wych. Zmia­ny mają być wdra­ża­ne od śro­dy i będą doty­czyć prze­jaz­dów pocią­ga­mi i auto­bu­sa­mi GO oraz pocią­giem UP Express.

Szcze­gó­ły pozna­my w niedzielę.

Metro­linx spo­dzie­wa się, że licz­ba pasa­że­rów spad­nie o 30–40 proc.