Mini­ster zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott, któ­ra jest z wyksztal­ce­nia praw­ni­kiem, wezwa­ła organ regu­la­cyj­ny nad­zo­ru­ją­cy pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia w pro­win­cji do roz­pra­wie­nia się  leka­rza­mi roz­po­wszech­nia­ją­cy­mi błęd­ne infor­ma­cje medycz­ne na temat szcze­pio­nek COVID-19

„W cza­sach, gdy zaufa­nie miesz­kań­ców Onta­rio w bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność szcze­pio­nek nigdy nie było waż­niej­sze, jest to nie do przy­ję­cia” – stwier­dzi­ła minister.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Elliott okre­ślił te donie­sie­nia jako „nie­zwy­kle niepokojące”.

Reklama

Elliott powie­dzia­ła, że ​​wyśle ​​list do Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio (CPSO) „nama­wia­jąc ich do zro­bie­nia wszyst­kie­go, co moż­li­we, aby poło­żyć kres temu zachowaniu”.

„Powin­ni roz­wa­żyć wszyst­kie opcje w tym zakre­sie, w tym przej­rzeć licen­cje leka­rzy, któ­rzy roz­po­wszech­nia­ją dez­in­for­ma­cje” – doda­ła. — „Chcę, aby wszy­scy miesz­kań­cy Onta­rio wie­dzie­li, że nasze szcze­pion­ki są bez­piecz­ne i sku­tecz­ne. Sta­no­wią naj­lep­szą ochronę.”