W wystą­pie­niu w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w śro­dę pre­zy­dent Fran­cji Emma­nu­el Macron wyra­ził prze­ko­na­nie, że do Kar­ty praw pod­sta­wo­wych UE nale­ży wpi­sać pra­wo do abor­cji. Fran­cu­ski przy­wód­ca przed­sta­wiał euro­po­słom prio­ry­te­ty swo­je­go kra­ju na pół­rocz­ne prze­wod­nic­two w Radzie UE.

Wspo­mi­na­jąc o Kar­cie praw pod­sta­wo­wych UE, fran­cu­ski pre­zy­dent wyra­ził nadzie­ję, że uda się ją “odno­wić”, tak, by “jaśniej mówi­ła o ochro­nie śro­do­wi­ska, czy też uzna­wa­ła pra­wo do abor­cji”.

Kar­ta praw pod­sta­wo­wych Unii Euro­pej­skiej, to doku­ment przy­ję­ty i uro­czy­ście ogło­szo­ny na szczy­cie Unii Euro­pej­skiej w Nicei, w grud­niu 2000 r. Kar­ta okre­śla kata­log pod­sta­wo­wych praw i wol­no­ści oby­wa­te­la Unii Euro­pej­skiej. Moc wią­żą­ca doku­men­tu zosta­ła mu nada­na przez trak­tat lizboński.

W 2007 r. Pol­ska przy­łą­czy­ła się do bry­tyj­skie­go pro­to­ko­łu, ogra­ni­cza­ją­ce­go sto­so­wa­nie Karty.

Reklama

Artur Cie­cha­no­wicz (PAP)