19 stycz­nia (Reu­ters) – Oso­by, któ­re wcze­śniej były zaka­żo­ne COVID-19, były lepiej chro­nio­ne przed warian­tem Del­ta niż oso­by zaszcze­pio­ne , co suge­ru­je, że natu­ral­na odpor­ność była sil­niej­szą tar­czą niż szcze­pion­ki  poin­for­mo­wa­li w śro­dę urzęd­niy zdro­wia w sta­nach Kali­for­nia i Nowy Jork.

Nowe bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez Cen­tra Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom oraz urzęd­ni­ków ds. zdro­wia w Kali­for­nii i Nowym Jor­ku wska­zu­ją, że latem i jesie­nią ubie­głe­go roku wcze­śniej­szy przy­pa­dek Covid-19 chro­nił ludzi przed infek­cją lepiej niż szcze­pie­nia pod­czas fali delta

Usta­le­nia, opu­bli­ko­wa­ne w śro­dę w tygo­dnio­wym rapor­cie CDC doty­czą­cym zacho­ro­wal­no­ści i śmier­tel­no­ści , wyda­ją się być sprzecz­ne z komu­ni­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi zdro­wia publicz­ne­go, któ­re pro­mu­ją szczepienia.

Reklama

„Szcze­pion­ki nadal zmniej­sza­ją ryzy­ko zara­że­nia się wiru­sem wywo­łu­ją­cym Covid-19 i są bar­dzo sku­tecz­ne w zapo­bie­ga­niu cięż­kim cho­ro­bom” – powie­dział pod­czas roz­mo­wy z dzien­ni­ka­rza­mi Ben­ja­min Silk, jeden z auto­rów bada­nia i epi­de­mio­log cho­rób zakaź­nych w CDC.

Nowe bada­nie opie­ra się na ana­li­zach infek­cji Covid wśród ponad 1,1 milio­na doro­słych w Kali­for­nii i Nowym Jor­ku od maja do listo­pa­da ubie­głe­go roku.

Ocze­ku­je się, że CDC opu­bli­ku­je bada­nia na temat tego, jak szcze­pion­ki i daw­ki przy­po­mi­na­ją­ce radzą sobie z omi­cro­nem jesz­cze w tym tygodniu.