Wszyst­kie restryk­cje wpro­wa­dzo­ne w Anglii w związ­ku z poja­wie­niem się warian­tu koro­na­wi­ru­sa Omi­kron — czy­li cer­ty­fi­ka­ty covi­do­we, obo­wią­zek nosze­nia mase­czek i zale­ce­nie pra­cy z domu — zosta­ną znie­sio­ne od 27 stycz­nia — ogło­sił w śro­dę bry­tyj­ski pre­mier Boris Johnson.

John­son powie­dział w Izbie Gmin, że licz­ba zaka­żeń spa­da, a fala wywo­ła­na warian­tem Omi­kron praw­do­po­dob­nie osią­gnę­ła swój szczyt w całym kra­ju, co ozna­cza, że prze­pi­sy mogą być teraz złagodzone.

Dodał, że nad­szedł czas, aby “zaufać osą­do­wi” spo­łe­czeń­stwa w spra­wie sto­so­wa­nia mase­czek w zamknię­tych i zatło­czo­nych miej­scach i potwier­dził zamiar znie­sie­nia w naj­bliż­szych tygo­dniach obo­wiąz­ku izo­la­cji dla osób z koronawirusem.

Reklama

pap