Ceny arty­ku­łów spo­żyw­czych rosną w naj­szyb­szym tem­pie od ponad dekady

Wskaź­nik cen kon­sump­cyj­nych rósł w grud­niu w rocz­nym tem­pie 4,8 pro­cent, ponie­waż żyw­ność i ener­gia dopro­wa­dzi­ły do ​​wzro­stu kosz­tów utrzy­ma­nia w naj­szyb­szym tem­pie od 1991 roku.

Sta­ti­stics Cana­da poin­for­mo­wa­ło w śro­dę, że ceny arty­ku­łów spo­żyw­czych wzro­sły o 5,7 pro­cent, co jest naj­więk­szym rocz­nym wzro­stem od 2011 roku.

Reklama

Sta­ny Zjed­no­czo­ne rów­nież mają obec­nie sto­pę infla­cji na pozio­mie naj­wyż­szym od 1982 roku — sied­miu procent, .