Pacjen­ci, któ­rzy cze­ka­li na ope­ra­cję rok lub dłu­żej, zosta­ną wska­za­ni w ramach dzia­łań mają­cych na celu zmniej­sze­nie zale­gło­ści operacyjnych

Mani­to­ba wyśle ​​aż 300 pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na ope­ra­cję krę­go­słu­pa do Far­go w sta­nie Karo­li­na Pół­noc­na  i może rów­nież wysłać pacjen­tów po ope­ra­cji sta­wów na południe.

Pro­win­cja zawar­ła umo­wę z San­ford Health, sys­te­mem opie­ki zdro­wot­nej typu non-pro­fit z sie­dzi­bą w Dako­cie, w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia ope­ra­cji na pacjen­tach krę­go­słu­pa, któ­rzy cze­ka­li już ponad rok, zno­sząc prze­wle­kły ból i pogar­sza­ją­cą się spraw­ność ruchową.

Reklama

Sha­red Health ziden­ty­fi­ko­wa­ła 150 do 300 pacjen­tów po ope­ra­cji krę­go­słu­pa, któ­rzy są wystar­cza­ją­co zdro­wi, aby podró­żo­wać do Far­go samo­cho­dem, ale któ­rych stan jest zbyt poważ­ny, aby odkła­dać to dalej.

Pierw­si pacjen­ci poja­dą do Far­go w przy­szłym tygodniu.