„To histo­rycz­na decy­zja” — piszą austriac­kie media. W czwar­tek wie­czo­rem par­la­men­ta­rzy­ści Rady Naro­do­wej prze­gło­so­wa­li usta­wę o powszech­nym obo­wiąz­ku szcze­pie­nia prze­ciw Covid-19. Prze­pi­sy będą obej­mo­wać miesz­kań­ców Austrii powy­żej 18 roku życia.

Po dłu­giej i zacię­tej deba­cie jeden z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych prze­pi­sów ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu lat wła­śnie został prze­gło­so­wa­ny przez par­la­ment” – pod­su­mo­wu­je „Kro­nen Zeitung”. Wcze­śniej na ten temat toczy­ły się w par­la­men­cie gorą­ce deba­ty, pro­te­sty odby­ły się rów­nież przed Hofbur­giem i w cen­trum Wiednia.

Wia­do­mo, że usta­wa ma wejść w życie na począt­ku lute­go, będzie zaś egze­kwo­wa­na od poło­wy mar­ca. Te pół­to­ra mie­sią­ca to czas, któ­ry m.in. ma umoż­li­wić oso­bom do tej pory nie­zasz­cze­pio­nym na przy­ję­cie szczepień.

Rada Fede­ral­na będzie gło­so­wać nad usta­wą 3 lute­go, może ona zostać uchwa­lo­na zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów koali­cji rzą­do­wej OeVP i Zielonych.

Reklama

Usta­wa o obo­wiąz­ku szcze­pień będzie obej­mo­wać oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i miesz­ka­ją w Austrii.

Oso­by nie­zasz­cze­pio­ne prze­ciw Covid-19 będą zobo­wią­za­ne do przy­ję­cia szcze­pie­nia jed­nym z zatwier­dzo­nych preparatów. 

Za brak szcze­pień (o ile nie zwol­ni z tego stan zdro­wia lub inne prze­ciw­ska­za­nia medycz­ne) gro­zić mogą grzyw­ny, wyno­szą­ce nawet 3600 euro.

Autor­ka: Marze­na Szulc (PAP)

mmi/