31 stycz­nia Onta­rio roz­pocz­nie łago­dze­nie ogra­ni­czeń COVID-19 ,  a więk­szo­ści środ­ków pla­nu­je znieść do poło­wy marca

Pre­mier Onta­rio Doug Ford ogło­sił w czwar­tek, że obec­ne środ­ki ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go zosta­ną znie­sio­ne „ostroż­nie i stop­nio­wo”, z 21-dnio­wym odstę­pem mię­dzy każ­dym kro­kiem. Od 31 stycz­nia restau­ra­cje, bary, sale gim­na­stycz­ne i kina mogą być ponow­nie otwar­te z 50-pro­cen­to­wą pojemnością.

Utrzy­ma­ne zosta­ną  wyma­ga­nia doty­czą­ce szcze­pień i maskowania.

Reklama

Ponad­to dozwo­lo­ne będą spo­tka­nia towa­rzy­skie w pomiesz­cze­niach do 10 osób oraz spo­tka­nia na świe­żym powie­trzu do 25 osób.

Następ­nie 21 lute­go limi­ty spo­tkań towa­rzy­skich wzro­sną do 25 osób w pomiesz­cze­niach i 100 osób na zewnątrz. Inne pla­no­wa­ne zmia­ny to:

Usu­nię­cie ogra­ni­cze­nia pojem­no­ści we wszyst­kich pomiesz­cze­niach zamknię­tych, w któ­rych wyma­ga­ny jest dowód szczepienia.
Umoż­li­wie­nie widow­nię do 50 pro­cent w obiek­tach spor­to­wych, salach kon­cer­to­wych i innych podob­nych miejscach.
Ogra­ni­cze­nie pojem­no­ści w więk­szo­ści innych pomiesz­czeń zamknię­tych, gdzie dowód szcze­pie­nia nie jest wyma­ga­ny, do licz­by osób, któ­re są w sta­nie utrzy­mać odle­głość dwóch metrów.
Zwięk­sze­nie limi­tów pojem­no­ści pomiesz­czeń do 25 pro­cent dla pozo­sta­łych „miejsc wyso­kie­go ryzy­ka”, w któ­rych wyma­ga­ny jest dowód szcze­pie­nia, takich jak klu­by noc­ne, przy­ję­cia wesel­ne w salach impre­zo­wych z tań­ca­mi, a tak­że łaź­nie i klu­by seksualne.

Wresz­cie 14 mar­ca, według rzą­du, wszyst­kie limi­ty pojem­no­ści w pomiesz­cze­niach zosta­ną znie­sio­ne. Wymo­gi doty­czą­ce dowo­dów szcze­pień i masko­wa­nia będą nadal obo­wią­zy­wać tam, gdzie już istnieją.

W paź­dzier­ni­ku 2021 r. rząd ogło­sił plan znie­sie­nia wszyst­kich ogra­ni­czeń COVID-19 – w tym wymo­gów doty­czą­cych masko­wa­nia i dowo­du szcze­pień – do mar­ca 2022 r.

Zapy­ta­ny na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, dla­cze­go naj­now­szy plan stop­nio­we­go ponow­ne­go otwar­cia utrzy­mu­je wyma­ga­nia doty­czą­ce  masek i pasz­por­tów szcze­pio­nek, Ford powie­dział, że nowy wariant Omi­cron „zmie­nił zasa­dy gry”, ale dodał, że Onta­rio obser­wu­je teraz „pozy­tyw­ny trend”.

„Jesz­cze nie wyszli­śmy z lasu, ale ostroż­nie idzie­my do przo­du. Zamie­rza­my posu­wać się naprzód ostroż­nie i jak naj­szyb­ciej przy­wró­cić nor­mal­ność” – powie­dział Ford.

Oświad­cze­nie rzą­du nie zawie­ra­ło żad­nej wzmian­ki o Dyrek­ty­wie nr 2, któ­ra na począt­ku tego mie­sią­ca naka­zy­wa­ła szpi­ta­lom wstrzy­ma­nie nie­pil­nych ope­ra­cji i pro­ce­dur. Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że pozo­sta­nie na miej­scu, dopó­ki OIOM nie zaczną zwal­niać pacjen­tów z COVID-19.

Tym­cza­sem Onta­rio poin­for­mo­wa­ło w czwar­tek rano, że licz­ba osób z COVID-19 w szpi­ta­lu spa­dła dru­gi dzień z rzę­du do 4061 z 4132 — 55,1 pro­cent tych pacjen­tów jest w szpi­ta­lu z powo­du COVID, pod­czas gdy 44,9 pro­cent zosta­ło przy­ję­tych z innych powo­dów i uzy­ska­ło wynik pozytywny