Oso­by chcą­ce roz­li­czyć podat­ki onli­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych będą wkrót­ce musia­ły prze­słać sel­fie do zewnętrz­nej fir­my wery­fi­ku­ją­cej toż­sa­mość za pomo­cą tech­no­lo­gii roz­po­zna­wa­nia twa­rzy. Będzie to rów­nież koniecz­ne dla doko­ny­wa­nia płat­no­ści dla IRS online.

Od tego lata użyt­kow­ni­cy posia­da­ją­cy kon­to IRS.gov nie będą już mogli logo­wać się za pomo­cą pro­stej nazwy użyt­kow­ni­ka i hasła. Zamiast tego będą musie­li dostar­czyć urzę­do­wy doku­ment toż­sa­mo­ści, sel­fie i kopie rachun­ków fir­mie ID.me z sie­dzi­bą w Wir­gi­nii, któ­ra potwier­dzi  tożsamość.

W oświad­cze­niu dla ser­wi­su Gizmo­do rzecz­nik IRS powie­dział, że użyt­kow­ni­cy mogą nadal otrzy­my­wać pod­sta­wo­we infor­ma­cje ze stro­ny IRS bez logo­wa­nia, ale dodał, że będą musie­li zalo­go­wać się przez ID.me, aby doko­ny­wać i prze­glą­dać płat­no­ści, uzy­ski­wać dostęp do ewi­den­cji podat­ko­wej, zarzą­dzać pre­fe­ren­cja­mi doty­czą­cy­mi komu­ni­ka­cji  i inne.

Reklama