Przed sie­dzi­bą ukra­iń­skie­go par­la­men­tu w Kijo­wie doszło we wto­rek do starć mię­dzy uczest­ni­ka­mi demon­stra­cji na rzecz praw małych przed­się­bior­ców i poli­cją — poda­je Inter­fax-Ukra­ina. Uczest­ni­cy akcji chcą sztur­mo­wać budy­nek Rady Naj­wyż­szej Ukra­iny- pisze Ukrinform.

Mani­fe­sta­cja przed par­la­men­tem trwa od rana. Uczest­ni­cy akcji pró­bo­wa­li prze­drzeć się do głów­ne­go wej­ścia do Rady Naj­wyż­szej, a poli­cja zaczę­ła ich odpy­chać. Wsku­tek tego doszło do prze­py­cha­nek i bój­ki — pisze Interfax-Ukraina.

Licz­ba protestujących

Przed par­la­men­tem obec­nie prze­by­wa oko­ło tysią­ca osób — rela­cjo­nu­je ta agen­cja. Ukrin­form pisze o dwóch tysią­cach demon­stru­ją­cych i kil­ku­set policjantach.

Uczest­ni­cy akcji prze­rwa­li ogro­dze­nie i pró­bu­ją sztur­mo­wać Radę — poda­je Ukrin­form. Mię­dzy demon­stru­ją­cy­mi i poli­cją trwa szarpanina.

Reklama

Według agen­cji Inter­fax-Ukra­ina dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy byli w budyn­ku Rady Naj­wyż­szej, zaczę­to wypro­wa­dzać przez przej­ście pod­ziem­ne. Z kolei według Ukrin­for­mu depu­to­wa­ni i dzien­ni­ka­rze nie są wypusz­cza­ni z parlamentu.

Dziel­ni­ca rzą­do­wa pod wzmoc­nio­ną ochroną

Dziel­ni­ca rzą­do­wa jest pod wzmoc­nio­ną ochro­ną, uli­ca w oko­li­cy Rady jest zablo­ko­wa­na przez demonstrujących.

Par­la­ment jest oto­czo­ny kil­ko­ma rzę­da­mi policjantów.

Z Kijo­wa Nata­lia Dziur­dziń­ska (PAP)

ja/