Na bazie postu­la­tów opo­zy­cji i pomy­słów, któ­re poja­wi­ły się w rzą­dzie przy­go­tu­je­my jesz­cze jeden pro­jekt uzu­peł­nia­ją­cy roz­wią­za­nia z tzw. usta­wy Hoca; chce­my przed­sta­wić dodat­ko­wy pakiet roz­wią­zań — powie­dział we wto­rek rzecz­nik rzą­du Piotr Müller.

We wto­rek odby­ło się spo­tka­nie pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go z przed­sta­wi­cie­la­mi par­tii poli­tycz­nych ws. dal­szej wal­ki z pan­de­mią COVID-19. Szef rzą­du mówił przed spo­tka­niem, że wie­rzy, iż pozwo­li ono pod­jąć naj­lep­sze moż­li­we decy­zje doty­czą­ce zdro­wia i życia Polek i Pola­ków. Po zakoń­cze­niu roz­mów opo­zy­cja kry­ty­ko­wa­ła rząd za brak przed­sta­wie­nia kon­kret­nych rozwiązań.

“Na bazie tych postu­la­tów, któ­re się dzi­siaj poja­wi­ły oraz na bazie tych dodat­ko­wych pomy­słów, któ­re poja­wi­ły się w rzą­dzie, przy­go­tu­je­my jesz­cze jed­ną usta­wę, któ­ra będzie uzu­peł­nie­niem tej usta­wy, któ­ra w tej chwi­li jest pro­ce­do­wa­na, czy­li usta­wy posła Hoca” — poin­for­mo­wał Müller.

Reklama

Jak dodał, usta­wa Hoca będzie nadal będzie pro­ce­do­wa­na. “Nato­miast chce­my przed­sta­wić dodat­ko­wy pakiet roz­wią­zań, któ­ry mógł­by kom­plek­so­wo uzu­peł­nić te roz­wią­za­nia” — dodał rzecz­nik rządu.

Pro­jekt, któ­ry pre­zen­to­wał w Sej­mie wice­szef sej­mo­wej Komi­sji Zdro­wia Cze­sław Hoc (PiS), zakła­da m.in. że pra­co­daw­ca będzie mógł żądać od pra­cow­ni­ka oka­za­nia infor­ma­cji o szcze­pie­niu prze­ciw COVID-19 lub o nega­tyw­nym wyni­ku testu, albo też infor­ma­cji o prze­by­tej infek­cji koro­na­wi­ru­sa. Pro­po­zy­cja tra­fi­ła do Sej­mu w grud­niu. PAP)

autor: Karol Kostrze­wa, Jakub Borowski