Ocze­ku­je się, że pre­mier Danii Met­te Fre­de­rik­sen ogło­si w śro­dę znie­sie­nie do koń­ca tego mie­sią­ca wszyst­kich ogra­ni­czeń COVID-19 , poin­for­mo­wał we wto­rek dzien­nik Jyl­lands-Posten, powo­łu­jąc się na kil­ka źródeł.

Dania polu­zo­wa­ła ogra­ni­cze­nia dwa tygo­dnie temu po mie­sięcz­nej blo­ka­dzie, umoż­li­wia­jąc ponow­ne otwar­cie kin i sal muzycz­nych, ale nie­któ­re zasa­dy pozo­sta­ją, w tym ogra­ni­czo­ne godzi­ny otwar­cia restau­ra­cji i obo­wiąz­ko­we masecz­ki na twarz.

JP poin­for­mo­wał, że zmia­na opie­ra się na zale­ce­niach pane­lu eks­per­tów, któ­ry zale­ca rów­nież usu­nię­cie kla­sy­fi­ka­cji COVID-19 jako cho­ro­by sta­no­wią­cej kry­tycz­ne zagro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa, co pozwo­li­ło na obec­ne ograniczenia.

Reklama

Gaze­ta poda­ła, że ​​Fre­de­rik­sen miał prze­pro­wa­dzić brie­fing medial­ny w śro­dę wie­czo­rem, aby ogło­sić oświad­cze­nie. Jej biu­ro odmó­wi­ło sko­men­to­wa­nia raportu.