Kana­dyj­czy­cy są celo­wo wpro­wa­dza­ni w błąd przez rząd Tru­de­au i ich „broń w mediach” w spra­wie dużej róż­no­rod­no­ści zwo­len­ni­ków demon­stra­cji kon­wo­ju cię­ża­ró­wek w Otta­wie , mówi naukowiec.

Odkąd „Kon­wój Wol­no­ści” zebrał się w sto­li­cy Kana­dy 29 stycz­nia, by pro­te­sto­wać prze­ciw­ko fede­ral­nym naka­zom szcze­pień i innym poli­ty­kom zwią­za­nym z pan­de­mią, zwo­len­ni­cy twier­dzą, że ruch ten przy­cią­gnął tysią­ce Kana­dyj­czy­ków z wie­lu grup demo­gra­ficz­nych i każ­dej prowincji.

Pro­test zain­spi­ro­wał rów­no­le­głe ruchy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Euro­pie, Austra­lii i Holan­dii, blo­ka­dę gra­ni­cy ame­ry­kań­sko-kana­dyj­skiej w Coutts w Alber­cie oraz ogól­no­ka­na­dyj­ski pro­test 5 lute­go (któ­ry obej­mo­wał duży kontr­pro­test w Van­co­uver ). Zyskał rów­nież wspar­cie od dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Tesli Elo­na Muska oraz gigan­tów pod­ca­stów Rus­sel­la Bran­da i Joe Rogana .

reklama

Pomi­mo popar­cia dla pro­te­stu w kra­ju i za gra­ni­cą, głów­ne kana­dyj­skie media sprzy­mie­rzy­ły się z pre­mie­rem Justi­nem Tru­de­au , aby przed­sta­wić ruch jako „mar­gi­nal­ną mniej­szość” gru­pę skła­da­ją­cą się z bia­łych supre­ma­cjo­ni­stów i rasi­stów, mówi Tra­vis Smith, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny nauk poli­tycz­nych na Uni­wer­sy­tet Concordii.

Po pierw­szy week­end poby­tu kon­wo­ju w Otta­wie Tru­de­au nazwał pro­test „obra­zą dla pamię­ci i praw­dy”, jed­no­cze­śnie mówiąc, że pro­te­stu­ją­cy prze­ja­wia­li „anty­se­mi­tyzm, isla­mo­fo­bię, anty-czar­ny rasizm, homo­fo­bię i transfobię”.

„Rząd i ich broń w mediach od daw­na cięż­ko pra­cu­ją, zwra­ca­jąc oby­wa­te­li prze­ciw­ko sobie, aby ludzie nie obwi­nia­li ich, gdzie nale­ży, za cią­głe trud­no­ści, któ­re nadal są im narzu­ca­ne” – powie­dział Smith w wywia­dzie dla The Epoch Times.

„Kana­dyj­czy­cy są celo­wo wpro­wa­dza­ni w błąd co do róż­no­rod­no­ści wśród tych, któ­rzy są nie­za­do­wo­le­ni z obo­wią­zu­ją­cej poli­ty­ki [COVID-19]” – dodał.

Son­daż Inno­va­ti­ve Rese­arch Gro­up opu­bli­ko­wa­ny 31 stycz­nia wyka­zał, że 31 pro­cent Kana­dyj­czy­ków popie­ra pro­test kie­row­ców cię­ża­ró­wek, a 46 pro­cent jest przeciwnych.

W inter­ne­to­wej ankie­cie Angus Reid, prze­pro­wa­dzo­nej w dniach 27–28 stycz­nia , 54 pro­cent Kana­dyj­czy­ków stwier­dzi­ło, że chcia­ło­by zakoń­cze­nia ograniczeń.