Izba Gmin nie obra­do­wa­ła w pią­tek, pomi­mo koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia deba­ty nad usta­wą o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych, ze wzglę­du na spo­dzie­wa­ną ope­ra­cję poli­cyj­ną przed Wzgó­rzem Par­la­men­tar­nym,  poin­for­mo­wa­ło biu­ro Speakera

Kon­tro­wer­syj­na usta­wa o nagłych wypad­kach ma być deba­to­wa­na przez week­end, od 7 rano ET do pół­no­cy, a gło­so­wa­nie zapla­no­wa­no na poniedziałek.

 

W czwar­tek poli­cja aresz­to­wa­ła Chri­sa Bar­be­ra i Tama­rę Lich , jed­nych z orga­ni­za­to­rów kon­wo­ju wolności,

Według poli­cji Bar­be­ro­wi posta­wio­no zarzu­ty o dora­dza­nie w spra­wie popeł­nie­nia wykro­cze­nia, dora­dza­nie w spra­wie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa nie­wy­ko­na­nia naka­zu sądu oraz dora­dza­nie w spra­wie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa utrud­nia­nia pra­cy policji.

Lich posta­wio­no zarzut o dora­dza­nia w celu popeł­nie­nia wykroczenia..