Otta­wa 20 02 2022 — Coś się koń­czy i zaczyna

Nie­dzie­la 20.02.2022 nasza trze­cia wizy­ta w Otta­wie, roz­ma­wia­my z uczest­ni­ka­mi pro­te­stu, cen­trum sto­li­cy Kana­dy zamie­nio­ne zosta­ło w mia­sto zamknię­te poli­cja wpusz­cza jedy­nie oso­by, któ­re miesz­ka­ją lub pra­cu­ją, trze­ba poka­zać doku­men­ty. Pil­nu­ją­cy dostę­pu poli­cjan­ci nie byli w sta­nie odpo­wie­dzieć na pyta­nie, na jak dłu­go. Nie ma też już pojaz­dów zapar­ko­wa­nych na Sir Wil­liam A Mac­do­nald Par­kway naprze­ciw­ko Muzeum Woj­ny, choć jest to miej­sce poza tzw. czer­wo­ną stre­fą. W nie­dzie­lę pro­te­sto­wa­ła tam gru­pa ludzi.