100 lecie uro­dzin św Jana Paw­ła II

W przed­dzień rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II roz­ma­wia­my przed pomni­ka­mi Ojca Świę­te­go w Bramp­ton; przed kościo­łem pol­skim św Euge­niu­sza de Maze­nod, oraz w Mis­sis­sau­dze przed kościo­łem św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be. Jan Paweł II ma szcze­gól­ne zna­cze­nie dla nas emi­gran­tów pol­skich, bo to m.in. dzię­ki Nie­mu sta­li­śmy się roz­po­zna­wal­ni i sza­no­wa­ni na obczyź­nie. On też spra­wił, że wie­le Pola­ków z dru­gie­go poko­le­nia zaczę­ło pod koniec lat 70. ponow­nie przy­zna­wać się do Pol­ski i polskości.