Ottaw­ska poli­cja poin­for­mo­wa­ła 20 lute­go, że łącz­nie w ramach akcji  mają­cej na celu usu­nię­cie ze sto­li­cy kra­ju pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko naka­zom COVID-19 aresz­to­wa­no 191 osób i odho­lo­wa­no 79 pojazdów,

Dzień wcze­śniej poli­cja kon­na ruszy­ła na pro­te­stu­ją­cych,  powa­la­jąc  ludzi. Otta­wa Poli­ce Servi­ce (OPS) poin­for­mo­wa­ła 20 lute­go, że cywil­na jed­nost­ka ści­ga­nia Spe­cial Inve­sti­ga­tions Unit wsz­czę­ła docho­dze­nie w tej spra­wie po tym, jak 49-let­nia kobie­ta dozna­ła poważ­nych obra­żeń w wyni­ku stratowania.

Nie­któ­rzy pro­te­stu­ją­cy nadal pozo­sta­ją, ale wie­le ulic zosta­ło oczyszczonych.

Reklama

OPS poin­for­mo­wał 20 lute­go, że spo­śród 191 aresz­to­wa­nych osób, 103 zosta­ło oskar­żo­nych, głów­nie o wykro­cze­nia i utrud­nia­nie pra­cy policji.

„89 z nich zosta­ło zwol­nio­nych warun­ko­wo , poin­for­mo­wa­ła OPS w twe­ecie . „Inni zosta­li zwol­nie­ni bezwarunkowo”.

Poli­cja wyzna­czy­ła cen­trum Otta­wy jako obszar zastrzeżony.

Funk­cjo­na­riu­sze poli­cji usta­wi­li rów­nież ogro­dze­nia, aby trzy­mać pro­te­stu­ją­cych z dala od obsza­rów już oczysz­czo­nych przez orga­ny ścigania.