W czwar­tek Alber­ta ogło­si­ła nowy budżet – dru­gi zbi­lan­so­wa­ny od 2007 roku. Defi­cyt budże­to­wy, sza­co­wa­ny w listo­pa­dzie na 5,8 miliar­da dola­rów, został wyeli­mi­no­wa­ny. Przy­czy­ni­ły się do tego wyso­kie ceny ropy i zmniej­sze­nie wydat­ków. W nad­cho­dzą­cym roku budże­to­wym 2022–23 rząd pla­nu­je wypra­co­wać nad­wyż­kę w wyso­ko­ści 500 milio­nów dola­rów, a w kolej­nych latach odpo­wied­nio 900 mln i 700 mln.

Mini­ster finan­sów Tra­vis Toews pod­su­mo­wał, że Alber­ta znów idzie do przodu.

Ostat­nim razem pro­win­cja nie mia­ła dłu­gów w roku 2014–15. Obec­nie na 31 mar­ca cał­ko­wi­ty dług Alber­ty wynie­sie 97,7 miliar­dów dol., przy czym będzie o 18 miliar­dów niż­szy od pro­gno­zo­wa­ne­go. Do koń­ca roku fiskal­ne­go 2022–23 ma się zmniej­szyć o 3 milio­ny. Koszt obsłu­gi dłu­gu publicz­ne­go to 2,7 mld dol. rocznie.

reklama

Pla­no­wa­ne wydat­ki się­gną 62,1 miliar­da i będą o 2,8 mld niż­sze od prze­wi­dy­wa­nych. Kwo­ta wydat­ków do roku 2025 ma wzro­snąć zale­d­wie o 1,1 mld. “W dal­szym cią­gu będzie­my odpo­wie­dzial­nie zarzą­dzać wydat­ka­mi na pro­gra­my i usłu­gi spo­łecz­ne”, powie­dział mini­ster Toews.

Lider­ka opo­zy­cji Rachel Notley stwier­dzi­ła, że nowy budżet pole­ga na cenach ropy, a nie­do­ma­ga we wspar­ciu rodzin i przed­się­biorstw. Świę­tu­je pre­mier, ale nie rodziny.

W pro­win­cyj­nej mowie od tro­nu poja­wił się wątek wzro­stu cen ropy, co rze­czy­wi­ście korzyst­nie wpły­nę­ło na stan pro­win­cyj­nych finan­sów. Przy­cho­dy wzro­sły o 10 miliar­dów dol. W poprzed­ni pią­tek poda­no, że cena Western Cana­dian Select w cią­gu roku wzro­sła o 105 proc. Rząd zazna­cza w budże­cie, że ceny ropy mogą się jed­nak wahać. W kwe­stii docho­dów rząd liczy na wydat­ki kon­su­menc­kie i podat­ki, zarów­no od osób fizycz­nych, jak i koro­po­ra­cyj­ne. Dochód z tych dru­gich ma wzro­snąć w przy­szłym roku o 21 proc.

Nowy budżet nie­sie ze sobą obiet­ni­cę trwa­łej popra­wy wydaj­no­ści sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej. Do roku 2024–25 budżet na służ­bę zdro­wia ma być zwięk­szo­ny łącz­nie o 1,8 mld dol., przy czym 600 milio­nów przy­pad­nie na nad­cho­dzą­cych rok. Budżet Alber­ta Health Servi­ces wynie­sie pra­wie 15,1 mld dol. Budżet prze­wi­du­je też pie­nią­dze m.in. na dodat­ko­we łóż­ka i szko­le­nie personelu.

Wzrost cen ropy dla miesz­kań­ców pro­win­cji ozna­cza droż­sze pali­wo, droż­szy gaz ziem­ny i droż­szy prąd. Tu rząd przy­go­to­wał pro­gram osło­no­wy, któ­ry ruszy 1 paź­dzier­ni­ka i potrwa do koń­ca mar­ca 2023 roku. Pro­gram zakła­da raba­ty dla osób, któ­re zuży­ją mniej niż 2500 giga­dżu­li ener­gii, jeśli staw­ka wzro­śnie do 6,50 dol. za giga­dżul (GJ).

W kwe­stii edu­ka­cji, rząd zwięk­sza finan­so­wa­nie bazo­we o 1 proc. i będzie to doty­czyć wszyst­kich szkół, nie tyl­ko tych funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mie publicz­nym. Ma być wpro­wa­dzo­ny nowy pro­gram naucza­nia, na co w cią­gu trzech lat prze­zna­czo­ne zosta­nie 191 milio­nów dol.