Sta­ti­stics Cana­da wywo­ła­ło burzę na twit­te­rze jed­nym pyta­niem: “ile będziesz miał lat, gdy będziesz mógł kupić swój pierw­szy dom?”. Agen­cja chcia­ła po pro­stu prze­pro­wa­dzić ankie­tę, tym­cza­sem część użyt­kow­ni­ków twit­te­ra wytknę­ła jej zła sfor­mu­ło­wa­nie pytania.

“Zmień­cie pyta­nie na: ile będziesz miał lat, gdy zdasz sobie spra­wę z tego, że nigdy nie kupisz domu?”, pisa­ła jed­na oso­ba. “A gdzie się podzia­ła odpo­wiedź: nigdy”, zauwa­żył sar­ka­stycz­nie ktoś inny. Jesz­cze inna oso­ba napi­sa­ła: “Sprze­da­łem wszyst­kie moje zabaw­ki, żeby było mnie stać na dom — żad­ne­go smart­fo­nu, kablów­ki, inter­ne­tu, tostów z awo­ka­do i wycho­dze­nia na mia­sto. Kil­ka lat wyrze­czeń, ale osta­tecz­nie się opłaca”.

Ankie­to­wa­ni mogli wybrać jed­ną z zapro­po­no­wa­nych odpo­wie­dzi — 24 lata i mniej, od 25 do 35 lat, od 35 do 45 lat, 46 lat i więcej.

Agen­cja odpo­wie­dzia­ła potem, że ze spi­su powszech­ne­go z 2018 roku wyni­ka, że 50,6 proc. kupu­ją­cych po raz pierw­szy mia­ło mniej niż 35 lat. “Ok, boomer”, odpi­sa­li krytycy.