Do godzi­ny 19 w pią­tek 35 tys. osób prze­kro­czy­ło gra­ni­cę Ukra­iny z Pol­ską w stro­nę Pol­ski — poin­for­mo­wał wice­szef mini­ster­stwa spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji Paweł Szefernaker.

Wice­szef MSWiA był w pią­tek Gościem Wia­do­mo­ści w TVP Info. Pod­czas roz­mo­wy został zapy­ta­ny o licz­bę osób, któ­re prze­kro­czy­ły w pią­tek gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­ską. “Przez ostat­nie 24 godzi­ny 35 tys. osób prze­kro­czy­ło gra­ni­cę Ukra­iny z Pol­ską w stro­nę Pol­ski. Jeste­śmy goto­wi na to, żeby każ­dą ilość osób, któ­ra się poja­wi na gra­ni­cy obsłu­żyć” — pod­kre­ślił Szefernaker.

“Jest wzmo­żo­ny ruch na gra­ni­cy. W związ­ku z tym two­rzą się kor­ki na gra­ni­cy. Przede wszyst­kim ze wzglę­du na to, że z jed­nej stro­ny męż­czyź­ni z Ukra­iny nie mogą prze­kra­czać gra­ni­cy ze wzglę­du na mobi­li­za­cję. Gra­ni­cę prze­kra­cza­ją prak­tycz­nie kobie­ty z dzieć­mi lub męż­czyź­ni, któ­rzy nie są w wie­ku pobo­ro­wym. Dodat­ko­wo co jakiś czas, to jest sytu­acja wojen­na, na Ukra­inie docho­dzi do blo­ka­dy sys­te­mu gra­nicz­ne­go przez co spo­wal­nia ta odpra­wa” — tłumaczył.

reklama

Pod­kre­ślił przy tym, że pań­stwo pol­skie robi wszyst­ko, żeby nasi “sąsie­dzi z Ukra­iny ucie­ka­jąc przed bom­ba­mi mie­li u nas bez­piecz­ne miej­sce”. “Bez dodat­ko­wych ruchów jeste­śmy w sta­nie do 50 tys. osób odpra­wić na przej­ściach. Dziś mamy 35 tys. osób. Będzie­my zwięk­szać obsa­dę naszej gra­ni­cy, jeże­li cho­dzi o straż gra­nicz­ną” — zapewnił.

Przy­po­mniał, że w pią­tek Komen­dant Głów­ny Stra­ży Gra­nicz­nej wydał dys­po­zy­cję, żeby na wszyst­kich przej­ściach obsłu­gi­wać ruch pie­szy. “W wie­lu miej­scach w sytu­acji, w któ­rej męż­czyź­ni dowo­zi­li kobie­ty z dzieć­mi do gra­ni­cy, to te kobie­ty z dzieć­mi musia­ły wsia­dać do innych aut. Teraz jest moż­li­wość, że wszy­scy mogą przejść na dru­gą stro­nę” — zaznaczył.

Wska­zał, że w dużej mie­rze na oso­by, któ­re prze­kro­czy­ły pol­sko-ukra­iń­ską gra­ni­cę po pol­skiej stro­nie gra­ni­cy cze­ka­ją bli­scy lub zna­jo­mi, któ­rzy ich odbie­ra­ją. “Zde­cy­do­wa­na więk­szość osób, któ­re prze­kra­cza­ją pol­ską gra­ni­cę to są oso­by, któ­re mają kon­kret­ny cel przy­by­cia do Pol­ski, kon­kret­ny adres, w któ­ry się uda­ją. Dla tych, któ­rzy nie mają takie­go adre­su są przy­go­to­wa­ne punk­ty recep­cyj­ne” — przekazał.

“Od jutra uru­cha­mia­my w każ­dym woje­wódz­twie punk­ty infor­ma­cyj­ne na dwor­cach PKP. W mia­stach woje­wódz­kich będą punk­ty infor­ma­cyj­ne dla osób przy­by­wa­ją­cych z Ukra­iny. W punk­tach będzie peł­na wie­dza od stro­ny samo­rzą­du, woje­wo­dy, urzę­du ds. cudzo­ziem­ców. Będą tak­że wolon­ta­riu­sze. W War­sza­wie tych punk­tów będzie wię­cej m.in. na Dwor­cu Wschod­nim, War­sza­wa Zachod­nia, tak­że na Okę­ciu taki punkt jutro rano ruszy” — podkreślił.

Z kolei na pyta­nie czy uchodź­com będzie zapew­nio­na pomoc medycz­na czy psy­cho­lo­gicz­na odpo­wie­dział, że woje­wo­do­wie będą we współ­pra­cy z samo­rzą­da­mi zle­cać “pew­ne dzia­ła­nia”. “Roz­ma­wia­li­śmy przed chwi­lą z panem woje­wo­dą mazo­wiec­kim Kon­stan­tym Radzi­wił­łem, któ­ry w swo­ich decy­zjach doty­czą­cych wspar­cia dla tych osób, a są to jed­ne z pierw­szych decy­zji w kra­ju, pod­jął decy­zję o wspar­ciu psy­cho­lo­gicz­nym. Będzie­my takie­go wspar­cia wszę­dzie udzie­lać jeże­li tyl­ko będzie moż­li­we w danym miej­scu” — dodał wice­szef MSWiA. (PAP)

Autor: Bar­tło­miej Figaj

bf/ ok/