Fun­da­cja Cha­ry­ta­tyw­na Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, polo­nij­na fun­da­cja, któ­ra może prze­ka­zy­wać fun­du­sze poza gra­ni­ce Kana­dy, ogła­sza zbiór­kę pie­nię­dzy w ramach akcji:
„POMOC DLA UKRAINY”.

Wobec cier­pień lud­no­ści na Ukra­inie nie może­my pozo­stać obo­jęt­ni. W wyni­ku mili­tar­ne­go ata­ku wojsk Fede­ra­cji Rosyj­skiej, na Ukra­inie giną cywil­ni miesz­kań­cy, nisz­czo­ny jest ich doby­tek, burzo­ne domy, nisz­czo­na cywil­na infra­struk­tu­ra. Lud­ność Ukra­iny będzie potrze­bo­wa­ła pomo­cy, będzie potrze­bo­wa­ła pod­sta­wo­wych środ­ków umoż­li­wia­ją­cych prze­ży­cie. Jestem pewien, że każ­da pomoc zosta­nie przy­ję­ta z wdzięcznością.
Zwra­cam się do wszyst­kich o prze­ka­zy­wa­nie wpłat na kon­to Fun­da­cji w Polish Cre­dit Union (https://www.polcu.com) z zazna­cze­niem „Pomoc dla Ukra­iny”. Numer kon­ta: 24583. Moż­na tak­że prze­sy­łać cze­ki na adres fundacji:

Fun­da­cja Cha­ry­ta­tyw­na KPK, 206 Bever­ley St. Toron­to, ON M5T 1Z3.
Wszy­scy dar­czyń­cy prze­ka­zu­ją­cy przy­naj­mniej 25.00 CAD otrzy­ma­ją ofi­cjal­ne zaświad­cze­nie do odpi­sów podat­ko­wych (nr 890134190 RR 0001).

Aby móc prze­słać Pań­stwu te zaświad­cze­nia pro­si­my o prze­sła­nie e‑mailem nastę­pu­ją­cych infor­ma­cji: imię, nazwi­sko i adres zamiesz­ka­nia, lub nazwa i adres biz­ne­su (jeże­li dar­czyń­cą jest biz­nes), wraz z poda­niem kwo­ty prze­ka­za­nej fundacji.

Nasz adres mailo­wy: contact@cfcpc.org.
Z góry dzię­ku­ję wszyst­kim dar­czyń­com w imie­niu cier­pią­cej lud­no­ści Ukrainy.

dr inż. Juliusz Kirejczyk
Pre­zes Fun­da­cji Cha­ry­ta­tyw­nej KPK Toron­to, 25 lute­go 2022 r.