Sza­now­ni Państwo,

W załą­cze­niu prze­ka­zu­ję list Kon­sul Gene­ral­nej RP Mag­da­le­ny Psz­czół­kow­skiej dot. uru­cho­mie­nia przez Rząd RP mecha­ni­zmu koor­dy­na­cji pomo­cy huma­ni­tar­nej: www.pomagamukrainie.gov.pl

Stro­na dostęp­na w 3 wer­sjach języ­ko­wych: pol­ski, ukra­iń­ski i angielski.

Uprzej­mie pro­szę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nie­nie informacji.

Z wyra­za­mi szacunku,

Syl­wia Czerwińska

 

Pomoc dla Ukrainy

reklama