Naszym czy­tel­ni­kom pod rozwagę:

Onta­ryj­ski cyfro­wy doku­ment tożsamości
Onta­rio Digi­tal Iden­ti­ty Pro­gram wpro­wa­dza nowy, wygod­ny spo­sób udo­wod­nie­nia, potwier­dze­nia two­jej toż­sa­mo­ści dzię­ki cze­mu dostęp do usług  będzie prost­szy i bezpieczniejszy.-czytamy na stro­nach pro­win­cji Ontario

Iden­ty­fi­ka­tor cyfro­wy  zapew­nia lep­sze bez­pie­czeń­stwo, więk­szą ochro­nę pry­wat­no­ści pry­wat­ność niż dotych­cza­so­we dokumenty.

Moż­na go bez­piecz­nie prze­cho­wy­wać w apli­ka­cji port­fe­la cyfro­we­go na smart­fo­nach i innych urzą­dze­niach cyfro­wych (takie jak table­ty lub kom­pu­te­ry), co pozwo­li ludziom i fir­mom udo­wod­nić, kim są zarów­no onli­ne, jak i osobiście.

reklama

Digi­tal ID to pod­sta­wa, któ­ra umoż­li­wi łatwiej­szy dostęp do usług onli­ne i spra­wi, że Onta­rio sta­nie się jed­ną z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych cyfro­wo jurys­dyk­cji na świecie

Iden­ty­fi­ka­tor cyfro­wy  jest wygod­ny — dzia­ła na Two­im urzą­dze­niu mobil­nym i jest zawsze goto­wy do uży­cia, kie­dy tyl­ko potrzebujesz

Bez­piecz­ny — Two­je dane pozo­sta­ją zaszy­fro­wa­ne i w prze­ci­wień­stwie do fizycz­ne­go port­fe­la, Twój iden­ty­fi­ka­tor cyfro­wy moż­na łatwo wyłą­czyć w przy­pad­ku zgu­bie­nia lub kra­dzie­ży telefonu

Chro­nią­cy pry­wat­ność — na przy­kład, jeśli chcesz wyka­zać, że jesteś peł­no­let­ni, wery­fi­ka­tor będzie wie­dział tyl­ko, że masz ukoń­czo­ne 18 lat, i nie pozna daty uro­dze­nia lub wieku

Łatwo wery­fi­ko­wal­ny — podob­nie jak pra­wo jaz­dy, cyfro­wy dowód toż­sa­mo­ści jest cer­ty­fi­ko­wa­nym dowo­dem urzę­do­wym potwier­dza­ją­cym, że jesteś tym, za kogo się podajesz

Dobro­wol­ny — reje­stra­cja w celu uzy­ska­nia iden­ty­fi­ka­to­ra cyfro­we­go będzie dobro­wol­na – nadal możesz korzy­stać z tra­dy­cyj­ne­go dowo­du tożsamości.

(…)
Oto kil­ka przy­kła­dów przy­szłych zasto­so­wań iden­ty­fi­ka­to­ra cyfrowego .

Jako oso­ba fizycz­na możesz użyć iden­ty­fi­ka­to­ra cyfro­we­go, aby potwier­dzić swo­ją toż­sa­mość, by:

doko­nać zaku­pu uwzględ­nia­ją­ce­go wiek (np. los na loterię)
ode­brać pacz­kę na poczcie
ubie­gać się o pomoc rzą­do­wą (np. zasi­łek dla osób nie­peł­no­spraw­nych) lub świad­cze­nia (np. CERB lub EI )
mieć dostęp i sko­rzy­stać z ewi­den­cji szczepień
Otwo­rzyć kon­to bankowe

Jako fir­ma możesz uży­wać iden­ty­fi­ka­to­ra cyfro­we­go, by:

zatrud­nić nowych pracowników
udo­wod­nić tożsamość/poświadczenia biz­ne­so­we lub zwe­ry­fi­ko­wać dane innych firm
otwo­rzyć kon­to firmowe
ubie­gać się o pożycz­ki, dota­cje, ulgi podatkowe
zwe­ry­fi­ko­wać toż­sa­mość klientów

 

całość tutaj