Kana­da przyj­mu­je uchodź­ców z Ukra­iny. Ile powin­na przy­jąć 100 tys., milion? Pyta­my na pla­zie Wisła w Mississaudze