Świę­ty Miko­łaj w Cen­trum w Mississaudze

W nie­dziel­ne popo­łu­dnie w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze zor­ga­ni­zo­wa­ny został tra­dy­cyj­ny Miko­łaj. Dzie­ci otrzy­my­wa­ły podar­ki ufun­do­wa­ne przez kil­ku­dzie­się­ciu polo­nij­nych spon­so­rów; polo­nij­ne skle­py deli­ka­te­so­we, a tak­że pol­ski kon­su­lat w Toron­to. Przy oka­zji odby­wał się tra­dy­cyj­ny świą­tecz­ny kier­masz, a panie ze Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go oddział Mis­sis­sau­ga sprze­da­wa­ły świą­tecz­ne kart­ki — każ­da z opłat­kiem — z rysun­ka­mi zwy­cięz­ców dzie­cię­ce­go kon­kur­su na kart­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą. Fre­kwen­cja dopisała.