Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął w śro­dę wie­czo­rem rezo­lu­cję, któ­ra “wzy­wa Komi­sję, by pod­ję­ła pil­ne dzia­ła­nia i natych­miast zasto­so­wa­ła mecha­nizm warun­ko­wo­ści w zakre­sie pra­wo­rząd­no­ści” wobec Pol­ski. Mecha­nizm zakła­da zamra­ża­nie fun­du­szy unij­nych dla państw człon­kow­skich UE, któ­re naru­sza­ją zasa­dy praworządności.

Wyni­ki gło­so­wa­nia nad przy­ję­ciem rezo­lu­cji poda­no w czwar­tek rano. Za przy­ję­ciem doku­men­tu gło­so­wa­ło 478 euro­po­słów, prze­ciw było 155, a 29 wstrzy­ma­ło się od głosu.

Rezo­lu­cja wzy­wa Komi­sję Euro­pej­ską do pil­ne­go uru­cho­mie­nia wobec Pol­ski mecha­ni­zmu warun­ko­wo­ści, któ­ry pozwa­la na wstrzy­ma­nie wypłat fun­du­szy unij­nych dla pań­stwa człon­kow­skie­go UE, któ­re naru­sza zasa­dy pra­wo­rząd­no­ści. W przy­pad­ku Pol­ski PE doma­ga się zasto­so­wa­nia tego mecha­ni­zmu zarów­no w odnie­sie­niu do środ­ków z budże­tu UE, jak i środ­ków z unij­ne­go Fun­du­szu Odbudowy.

Reklama

 

Rezo­lu­cja euro­par­la­men­tu nie jest aktem wią­żą­cym dla Komi­sji Euro­pej­skiej Ma jed­nak zna­cze­nie poli­tycz­ne, bowiem wyra­ża wolę ugru­po­wań, któ­re decy­du­ją m.in. o udzie­le­niu Komi­sji abso­lu­to­rium z wyko­na­nia unij­ne­go budżetu.