Pol­ski pań­stwo i Pola­cy za spra­wą obec­nej sytu­acji mogą pod­jąć się pró­by wypro­mo­wa­nia Ukra­iń­com pol­skie­go punk­tu widzenia.