„Onta­rio sun­shi­ne list” za 2021 r. ujaw­nia, że ​​naczel­ny lekarz w Sud­bu­ry zaro­bi­ła w zeszłym roku 800 726 dola­rów – dzie­wią­te naj­wyż­sze wyna­gro­dze­nie w sek­to­rze publicz­nym w pro­win­cji i ponad dwa razy wię­cej niż naczel­ni leka­rze w jakim­kol­wiek innym mieście.

Sun­shi­ne list to dorocz­na lista wszyst­kich pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych przez podat­ni­ków pro­win­cji Onta­rio, któ­rzy zara­bia­ją ponad 100 tysię­cy dola­rów rocznie

Zna­la­zło się na niej 244 000 osób, co sta­no­wi pra­wie 20% wzrost w sto­sun­ku do oko­ło 205 000 w 2020 r. Według pro­win­cji, 95% tego wzro­stu doty­czy sek­to­ra edu­ka­cji, a pen­sje nauczy­cie­li odpo­wia­da­ją za pra­wie cały ten wzrost (92%). .

Pomi­mo tego, że Sud­bu­ry jest  szes­na­stym co do wiel­ko­ści mia­stem w Onta­rio pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści, finan­so­wa­ne przez podat­ni­ków docho­dy Sutc­lif­fe dra­ma­tycz­nie prze­wyż­sza­ją docho­dy innych czo­ło­wych leka­rzy Onta­rio, w tym głów­ne­go leka­rza pro­win­cji, dr Kie­ra­na Moore’a.

Moore poja­wił się dwa razy na liście, zara­bia­jąc 235 314 dola­rów za swo­ją pra­cę jako naj­lep­szy lekarz w Onta­rio, a tak­że kolej­ne 225 709 dola­rów za pra­cę w King­ston, Fron­te­nac, Len­nox i Adding­ton przed czerw­cem 2021 r. Łącz­nie zarob­ki Moore­’a w wyso­ko­ści 461 023 dola­rów sta­no­wią mniej niż 60%   Sutcliffe’a.

Naczel­na lekarz   Toron­to, dr Eile­en de Vil­la, zaro­bi­ła 319 762 dola­rów, dr Vera Etches z Otta­wy przy­nio­sła do domu 326 603 dola­rów, a dr Eli­za­beth Richard­son z Hamil­ton zaro­bi­ła 373 600 dolarów.

Dyrek­tor gene­ral­ny Onta­rio Health Mat­thew Ander­son zaro­bił tyl­ko nie­co wię­cej niż Sutc­lif­fe (826 tys. dola­rów), pod­czas gdy Kevin Smith, dyrek­tor gene­ral­ny Toron­to Uni­ver­si­ty Health Network, zaro­bił 845 092 dolarów.

Czte­rech pra­cow­ni­ków Onta­rio Power Gene­ra­tion zaro­bi­ło ponad 1 milion dola­rów , z dyrek­to­rem gene­ral­nym Ken­ne­them Har­twic­kiem na cze­le (1 628 246) i dyrek­to­rem ds. stra­te­gii Domi­ni­que Minie­re na dru­gim miej­scu (1 523 518 dol.).

Inne god­ne uwa­gi pozy­cje to mię­dzy inny­mi pre­mier Doug Ford (208.974 dola­ry), były komen­dant poli­cji w Otta­wie Peter Slo­ly (341.827 dola­ry), szef poli­cji w Toron­to James Ramer (332 024 dola­ry) i bur­mistrz Otta­wy Jim Wat­son (188 996 dolary).

Ponie­waż rząd fede­ral­ny nie publi­ku­je listy naj­wyż­szych wyna­gro­dzeń, pen­sja dyrek­to­ra ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, dr The­re­sy Tam, pozo­sta­je nieujawniona.

W odpo­wie­dzi na ujaw­nie­nie ogrom­nych zarob­ków Sutc­lif­fe­’a w pią­tek, Public Health Sud­bu­ry wydał oświadczenie.

“Wyna­gro­dze­nie dr Sutc­lif­fe… obej­mu­je dodat­ko­we godzi­ny od 2020 r., któ­re nie zosta­ły wypła­co­ne do 2021 r. Z ujaw­nio­nych przez dr Sutc­lif­fe­’a infor­ma­cji, 219 000 dol. doty­czy nad­go­dzin prze­pra­co­wa­nych w 2020 r., ale nie­wy­pła­co­nych do 2021 r., a kolej­ne 263 000 dol doty­czy nad­go­dzin prze­pra­co­wa­nych i zapła­co­nych w 2021 r. ”

W zeszłym tygo­dniu i dzień po tym, jak dr Kie­ran Moore z Onta­rio ogło­sił, że 21 mar­ca pro­win­cja zre­zy­gnu­je z uży­wa­nia masek, Sutc­lif­fe wydał oświad­cze­nie wzy­wa­ją­ce miesz­kań­ców Onta­rio do dal­sze­go ich noszenia.

za true north